Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Sala nr 12 ,nr 5 po remoncie

Składamy podziękowania Panu Prezesowi Jackowi Kamosińskiemu z Przedsiębiorstwa  Farb Przemysłowych „Prochem” w Kłomnicach za wsparcie rzeczowe w postaci przekazania farb do remontu klasopracowni w  naszej szkole. Dzięki tej pomocy wykonaliśmy prace renowacyjne w sali nr 12, która wymagała pilnego odświeżenia. Do tej sali zakupione zostały z budżetu szkoły również rolety okienne wewnętrzne. Klasopracownia wyposażona jest w nowoczesny monitor interaktywny i tablicę sucho ścieralną.

Podziękowanie składamy także Panu Cezaremu Zatoniowi za  zakup i wymianę oświetlenia w sali nr 5 w Szkole Podstawowej w Kłomnicach.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie sytuacji szkoły i pomoc okazaną lokalnej społeczności szkolnej .

Czytaj więcej o:

Regulamin wynajmu Hali Sportowej

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁOMNICACH

 

§ 1

1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Zajęcia w hali odbywają się  według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Hala sportowa jest czynna:

1) poniedziałek –piątek w godz. 6.00-22.00,

2) sobota, niedziela w godz. 8..00-20.00,

3) w razie potrzeby godziny funkcjonowania hali mogą ulec zmianie.

4. Halę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizacje zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz na treningi sekcji sportowych prowadzonych przez kluby sportowe z terenu gminy Kłomnice.

5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 4, hala sportowa może być

udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

1. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje:

1) salę główną z boiskami do gier zespołowych i tenisa ziemnego,

2) salę do gimnastyki korekcyjnej, fitness i tenisa stołowego (tzw. Łącznik na którym

nie wolno używać piłek)

3) boiska na terenie  Szkoły podstawowej w Kłomnicach

2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo

do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.

3. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym
   i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i        pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Szkoły Podstawowej            w Kłomnicach.

4. Za przygotowanie umowy oraz organizacje wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest kierownik hali sportowej.

5. Kierownik hali przygotowuje miesięczny harmonogram  wynajmu  pomieszczeń przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi  Szkoły.

6. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się do kierownika hali, który przygotowuje umowę najmu, po uprzednim uzyskaniu zgody wójta, której wzórstanowi załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Prawa i obowiązki stron.

1)  Umowę z najemcą podpisuje dyrektor  Szkoły w Kłomnicach.

2) Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły oraz ustala z kierownikiem hali sprawy organizacyjne i personalnie, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 4

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty według stawki godzinowej ustalonej w cenniku przez księgowość.

2. Opłata, o której mowa w powyższym punkcie, powinna zostać wpłacona na konto dochodów własnych  Szkoły Podstawowej w Kłomnicach lub kierownikowi hali sportowej. Sprawy rozliczeń finansowych, kar i odszkodowań reguluje  dana umowa najmu.

3. Sekcje sportowe klubów sportowych mogą korzystać z pomieszczeń hali nieodpłatnie, po uprzedniej akceptacji wójta gminy Kłomnice.

4. Ustala się minimalny czas wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na gry zespołowe – 1 godzina.

5. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakiety do tenisa ziemnego, stroje i obuwie sportowe). W przypadku korzystania ze sprzętu sportowego będącego własnością szkoły warunki finansowe za wypożyczenie powinny być dodatkowo określone w umowie zgodnie z cennikiem .

6. Właściciel hali może zrealizować zlecenie kompleksowej obsługi imprezy sportowej, kulturalnej lub innej. Cena realizacji takiej usługi będzie określona na podstawie szczegółowej kalkulacji  kosztów  tak, aby  pokrywała wszelkie koszty poniesione w związku z udostępnieniem pomieszczeń hali sportowej.

§ 5

1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie nie brudzącej nawierzchnię boiska.

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości w obiekcie,

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,

5) podporządkowania się poleceniom kierownika hali lub pracowników obsługi.

3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

4. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

4) napojów alkoholowych.

5. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:

1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

2) wstępu osobom w stanie wskazującym  na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

3) wprowadzania zwierząt.

4) używania otwartego ognia

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

7. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

8. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem              i przestrzegania go.

§ 6

1. Dochody z wynajmu gromadzone są na koncie dochodów własnych Szkoły Podstawowej

 w Kłomnicach.

2. Środki finansowe zgromadzone na koncie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu, mogą być przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, niezbędnego wyposażenia hali, materiałów do konserwacji i remontów oraz na organizację imprez sportowych.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kłomnicach  może przeznaczyć dochody z wynajmu hali sportowej na inne cele niż te wymienione w ust 2 po uprzednim uzyskaniu

akceptacji wójta gminy Kłomnice.

Czytaj więcej o:

Plan wynajmu Hali

do 15.30 lekcje

 

 do 14.30 lekcje

do 15.30 lekcje

do 15.30 lekcje

do 13.30 lekcje

8.00-10.00

 

10.30-12.30

 

15.30-18.00

Garnek

14.30-16.00

 

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

16.00-18.00

GLKS

15.30-18.00

 

16.30-18.00

GLKS

16.00-18.00

12.00-14.00

 

 

18.00-20.00

GLKS

 

18.00-20.00

wynajęte

18.00-20.00

GLKS

18.00-20.00

wynajęte

18.00-20.00

wynajęte

 

 

14.00-16.00

 

20.00- 21.30

 

20.00-21.30

Metal Rzeki

20.00 – 21.30

  wynajęte

20.00-21.00

Orkan Rzerzęczyce

20.00-21.30

wynajęte

 

 16.00-18.00

 

 

 Poniedziałek

 Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

 Sobota

 Niedziela

            PLAN    WYNAJMU    HALI     2019        
                   

                    

           

Czytaj więcej o:

Plan wynajmu Łącznika

Poniedziałek

     Wtorek

   Środa

   Czwartek

   Piątek

16.00-17.00

 

15.30-19.15

16.00-18.45

15.30-20.00

 

18.00-19.00

MAŻORETKI

TANIEC

TOWARZYSKI

 

MAŻORETKI

16.00-19.00

TANIEC TOWARZYSKI

 

19.30-20.30

AEROBIK

19.00-21.00

TRAMPOLINY

 

 

19.15-21.15

TRAMPOLINY

 

Czytaj więcej o: